Jeśli zamówicie towar w dni wolne, to zamówienie Państwa zostanie niezwłocznie opracowane z rana następnego dnia roboczego.

Aby przyspieszyć dostawę towaru, prosimy o wysłanie do nas pokwitowania o spłatę na e-maila, podanego w kontaktach
100% oryginalne lampy
  • ponad 10-letnie doświadczenie w AV-technologiach
  • wszystkie marki i modele
  • rabaty ilościowe
Start O nas Produkty Obsługa klienta Blog Kontakt
Wyszukaj
2Wybierzcie markę
1Wybierzcie producenta
Komplet czy tylko żarówkę?
Komplet czy tylko żarówkę?
Gwarancja 90 dni
Gwarancja 90 dni
Dostawa w ciągu 48 godzin
Dostawa w ciągu 48 godzin
Oferta specjalna
Oferta specjalna
Stosowanie nie jest szkodliwe dla środowiska
Stosowanie nie jest szkodliwe dla środowiska

Zasady korzystania

 

1. DEFINICJE I UWAGI

1.1. W niniejszych przepisach "Kupujący" to osoba, która akceptuje ofertę do Sprzedający lub zlecenie, które potwierdził Sprzedający. "Zasady" są standardowymi warunkami sprzedaży, które są wyrażone w niniejszym dokumencie, a także wszystkie warunki określone w na piśmie przez "Sprzedającego" i "Kupującego". "Umowa" oznacza umowę, zawartą w celu nabycia towarów. "Towary" oznacza towary (w tym wszelkie działania związane z ich instalacją lub ich komponenty), które są przewidziane do dostarczenia zgodnie z niniejszymi zasadami. "Produkt" - wszelkie jednostki towaru, które zostały dostarczone przez Sprzedającego. "Sprzedawca" - Sklep internetowy lampydoprojektora.pl, który zapewnia dostawę produktów.

1.2 Każde uzupełnienie tych warunków zostanie dołączone jako aneks i zaktualizowany dokument ponownie wejdzie w życie, lub istniejący dokumentem z nowymi uzupełnianiami i poprawkami będzie ważny przez pewnien okres czasu.

1.3 Nagłówki rozdziałów niniejszych przepisów mają charakter informujący i nie mogą być używane do interpretacji treści przepisów.

2. WARUNKI SPRZEDAŻY 


2.1. Tylko sporządzonie na piśmie zmiany, zatwierdzone osobami, majacymi prawo do podpisu,  są uważane za wiążące dla stron.

2.2. Każdy błąd lub niedokładność, zaistniała w wyniku błędu pisarskiego lub pomyłki osobowej w dowolnej informacji, związanej ze sprzedażą, w cenniku, w załączniku, rachunku lub innym dokumencie, wystawionym przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo zmienić bez jakichkolwiek sankcji.

2.3. Wszystko, co jest związane z prawami technicznymi i  intelektualnymi,  jest własnością Sprzedającego.

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Dostawa zamówień jest realizowana zgodnie z dostępnością towarów oraz z pisemnej zgody przedstawiciela lampydoprojektora.pl. Zamówienie towaru w lampydoprojektora.pl w inny sposób – za pomocą telefonu, faksu i t.p.  ma charakter wyłącznie informacyjny i wyraża jedynie chęć zakupu towarów.

3.2. Każda cena, sugerowana przez Sprzedającego jest ceną indykatywną i nie jest ostateczną ofertą. Zobowiązanie (na piśmie) Kupującego do nabycia towaru, zapewnia przygotowanie oferty, wykonanie zlecenie wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu go przez lampydoprojektora.pl.

4. CENY TOWARÓW

4.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Kupującego o zmianach cenna towar w wyniku zwiększonych wydatków Sprzedającego, jeżeli to nie jest związane z działalnością Sprzedającego, jak, np. Nieoczekiwany warunek producenta, zmiany specyfikacji produktu, objętości lub czasu dostawy, w każdym momencie przed dostarczeniem produktu. Kupujący ma prawo zrezygnować z towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie cen.
4.2. W katalogach, cennikach i inne materiałach reklamowych,  stosowanych przez Sprzedającego, wymienione ceny są jedynie orientacyjne, Kupujący może je uzyskać jedynie po uzgodnieniu ze  Sprzedającym.

5. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW PRODUCENTA

5,1 lampydoprojektora.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które, niezależnie od przyczyny, doprowadziły do zmian w specyfikacji technicznej towarów producenta lub innych informacji technicznych, jak również zmniejszenie lub przerwanie dostaw, które spowodowało te zmiany. lampydoprojektora.pl niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potencjalnych zmianach Producenta, informuje Kupującego, aby zmniejszyć możliwe niedogodności.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 lampydoprojektora.pl wystawia rachunek w dniu wysłania towaru. Opłata rachunku jest przewidziana do wskazanej w rachunkuu daty, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnili inaczej.

6.2 Jeżeli faktura nie została zapłacona w terminie, Sprzedający ma prawo do:
6.2.1. Wypowiedzenia umowy lub zawieszenia dalszej dostawy do Kupującego;
6.2.2 Utrzymania jakiejkolwiek zapłaty za towar (lub towary, które są dostarczane na podstawie innego porozumienia między Sprzedającym a Kupującym), które według Sprzedającego są rownoznaczne z nieopłaconą kwotą.

6.2.3 Stosowania grzywny w wysokości 0,1% za każdy dzień niezapłaconej kwoty za towar.

7. DOSTAWA

7,1 lampydoprojektora.pl zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za dostawę do każdego miejsca wskazanego przez Kupującego.

7.2 Cena podana za dostawę jest orientacyjna i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Czas dostawy nie jest precyzyjnie określony, chyba że został zatwierdzony na piśmie przez Sprzedającego.

7.3. Jeśli dostawa jest opóźniona z jakiejkolwiek przyczyny, na którą Sprzedający nie może wpłynąć, termin dostawy zostanie przedłużony o okres, który jest dopuszczalny w takich okolicznościach. Jeśli opóźnienie nasępuje na okres 6 miesięcy, a strony nie postanowiły inaczej, umowa zostanie rozwiązana bez roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedającego.

8. SIŁA WYŻSZA 


8.1 lampydoprojektora.pl nie ponosi odpowiedzilności za odwołanie lu częściowe niewykonanie zamówienie z powodu siły wyższej, która miała pośredni lub bezpośredni wpływ lampydoprojektora.pl w chcwili wykonywania zlecenia, niezależnie od tego, były tego typu okoliczności przewidziane lub nie.

9. RYZYKO PRZEJŚCIA PRAWA WŁASNOŚCI

9.1 Ryzyko odnoszące się do towarów przechodzi na Kupującego w momencie dostawy.
9.2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu, w którym Kupujący opłącił  jego wartość.

9.3. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w pełnej zgodności z zasadami sprzedaży lampydoprojektora.pl, lampydoprojektora.pl może zażądać zwrotu towaru opłacając koszty zwrotu Kupującemu. Jeśli Kupujący spełni ten wymóg nie natychmiast, Sprzedający zastrzega sobie prawo w każdej chwili bez uprzedzenia w celu przejęcia do własności wszystkich lub części towarów sprzedawanych Kupującemu, w tym wejść do pomieszczeń używanych przez Kupującego i bez odpowiedzialności za możliwe szkody rozmontować Towary.

10. GWARANCJA I OKOLICZNOŚCI

10.1 Gwarancją wiązącą dla Sprzedającego jest wyłącznie gwarancja swiadczona przez producenta w zakresie, w którym Sprzedający może ją zapewnić Kupującemu.

10.2 Wszelkie roszczenia ze strony Kupującego na podstawie wadliwego towaru lub niezgodności w specyfikacji należy przedłożyć Sprzedającemu w terminie 3 dni od daty dostawy, lub (w przypadku gdy wymienione wady nie były wykryte przy oględzinach), jak najszybciej po wykryciu wyżej wymienionych wad. Jeśli Kupujący nie poinformuje Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do rezygnacji z nabytego towaru i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub wady, a Kupujący dokonuje zapłaty za wszystkie towary w całości, które są dostarczane zgodnie z umową.

11. REKOMPENSATA

11.1 Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośredni lub pośrednie, w tym za utratę informacji lub wynikającą z tego utratę danych.

11.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Kupującego, powstałe w wyniku zaniedbania działania Sprzedawcy, jego agentów, pracowników i dostawców

12. ZWROT

12.1 lampydoprojektora.pl zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wydatki oraz deprecjację w wysokości 15 do 25% z powodu zwrotu towarów.

12.2 Produkt może być zwrócony, jeśli spełnione są następujące warunki:
  12.2.1 uzyskano zgodę lampydoprojektora.pl

12.2.2 Sprzedający został powiadomiony w ciągu 7 dni od daty płatności.

12.2.3 Towar musi być w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio przewiązany.

12.2.4 Towar musi być przystosowany do transportu.

12.3 Jeżeli jednak Sprzedawca zgodził się przyjąć towary w nieodpowiednim do transportowania stanie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Kupującego kosztów za doprowadzenie produktu do stanu, w jakim produkt może być transportowany.

12.4 Kupujący ma dodatkowe prawo do zwrotu pieniędzy za towar po pisemnym zawiadomieniu Sprzedającego (również drogą faksową lub mailową). Towar musi być w komplecie, nieużywany, który można traktować "jak nowy" (czyli po wyjęciu produktu z opakowania, aby go sprawdzić, należy to zrobić tak, żeby nie uszkodzić ani produktu ani opakowania). Kupujący musi poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej, podając numer konta, w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru. Kupujący ponosi koszty przesyłki. Jeśli Kupujący chce zwrócić towar, zaleca się ubezpieczyć zrwcany towar od uszkodzenia lub utraty, które mogą wystąpić w czasie transportu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Kupującegopłaci do ponownego pakowania towarów lub innych działań, które spowodowały koszt Sprzedawcy, aby poprawić stan zwróconego produktu do pierwotnego stanu.


13. UWAGI KOŃCOWE

13.1 Jeżeli projektorulampas.lv odmawia wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, o którym mowa w niniejszej umowie, to nie neguje wejścia w życie tego zobowiązania, i nie może być uznane za zrzeczenie się wykonywania innych warunków.

GBP projectorlamps-eshop.co.uk GER beamerlampen-eshop.de PLN lampydoprojektora.pl LVL projektoruspuldzes.lv LTL lemposprojektoriams.lt HUF projektorlampak-eshop.hu ESP tiendalamproyector.es